احترام

قسمت ١
ا ز سا ل 2015 ، اور پ ا شا ھ د زانن ، کدوک ا نو مرد ا ن اس ت کھ ا ز ھرنعو ت ا رژ دی
فرار می کند . آھن ا تن ھ ا 1 ٪ ا ز جیعمت قرا ه اور پ ا را ت ی کشل می دھند. ما ب یھ ا دمی
آوریم کھ یدللا مجنر ب ھ تب عید فردی چدنگ ان ھ اس ت و ا ت جنا ب ناذیپر اس ت . بعرکس ،
آھن ا نا شی ا زاتنخ اب ھیا سی ایس کھ تسوط دول ت ھ ،ا ب ر یعھل مردم ، دای ر ن جاو آن ج ا
ب ھ دس ت می آی ن،د حا ص ل می شود. کوشرھیا اور پا ی وی ب ھوی ژه فرانس ھ ، ا ب غل در
ی ح ا مت ا دزی کاتتوری ب ھ یدلل ا ت سر اتژی نظامی یا اقتص ادی نق ش میھ امی ف امی کن.د
اگر اف ر اد تب عیدی نیا م ن ده ادنکی ا ز جیعمت فرانس ھ با ش ند، و درآوھن ا پسرش ھیا
میھ م در س طح سیب مل ک و سی ایس می کدن : یپذ ردیش گران ، مکا ن ھا ی ی کمھی ت ا ون د
و یباد جماع ھای را مقتاع د ک دن کھ ب ھ آ ن متدمن اس ت یا یکی کھ مفتاوت اس ت امروز
ما شا ھ دیک برح ان م ا ھجر ت ی نی یست م،بل کھ یک برح ان غمان گیز م ا ھن م ن ا وزی
اس ت . ی جان ا وت رجن ھا ی ی کایھن اف ر اد ترج ب ھمی کن د در ط فردی گدیر وا ر قل عھ
اور پ ا موت قف نیم ش.وند
خراج ، پش ت سخنریان ریسم اعد ای حوقق برش ، در فرانس ھو در اور پ ایک میل
واقعی ا ز ع مد یپذ ر پن ھ شان اس ت کھ مسل م ا ق صددا ر د ھرگو نھ و دروب ھ قل مرو خ دو
را ا بزین بب ر د . در م ا وج ھ ھ ب ا ی شرا ط دچا ر آھن ا، مرد م ھ ب مس تگی در سرتا سر کوش ر
ب ھ ط ور خ دو ب ھ خ دو ب دھی دا ر آھن ا آدمند . ا ازین شکب ھ ھیا یجد د، گورھی ب ا ری مل ت
پناھ نده ب ھ یدان آدم.
م ،ا پناھ ندگ ان ، تب عی دا ن ، مستند ا ت ، خراجی ھ ،ا شھرو ند ا ن ھ ھم ھ ب مس تگی ب ای یکد گ ر،
تأیدی می کن د کھ فرانس ھ یباد یک کوش ر با ز ش ودو ا ز کسا ین کھ خواھ ا ن اقامت در
این کوش ر ب ا توج ھ ب ھ حوقق و ا و ص ل ب ا ر بیر، شنأ و ب ی رش ت، مطاب ق ب ا مدا ه 13
الاع یمھ ج ا ھین حوقق برش
اگر تب عید رجن می برد ، یپذ ریشک یوظف ھو یک حقاس ت و حیت می ت ا ون د ب ا ری
جماع ھمی زابن فر ص ت ی ای ج دا ک.دن

R.E.S.P.E.C.T.S
Réfugié.e.s Exilé.e.s Sans Papiers Etranger.e.s Citoyen.ne.s Tous.tes Solidaires